Oferta pracy – trener gimnastyki AZS AWFiS

Autor: azsawfis | 02 kwietnia 2022
Powrót
Oferta pracy – trener gimnastyki AZS AWFiS

OFERTA PRACY

Stanowisko: Trener gimnastyki sportowej mężczyzn

Pracodawca: KS AZS AWFiS Gdańsk

Adres siedziby: ul. Czyżewskiego 30a, 80-336 Gdańsk

Zatrudnienie: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej

Rozpoczęcie pracy: czerwiec/lipiec 2022

 

Od kandydatów wymagane jest przedstawienie na piśmie:

 1. pisemnej koncepcji planu szkolenia zawierającego cele, zadania i założenia kierunkowe nawiązujące do zakresu współpracy w określonych poniżej obszarach,

Wymogi formalne:

 1. co najmniej średnie wykształcenie,
 2. życiorys uwzględniający realizację pracy trenera i/lub kariery zawodniczej,
 3. udokumentowanie dotychczasowej pracy zawodowej oraz wyników sportowych uzyskanych przy udziale kandydata,
 4. dokument potwierdzający uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w dyscyplinie gimnastyka,
 5. znajomość języka rosyjskiego/ukraińskiego w stopniu komunikacyjnym.

Termin składania ofert:

Oferty wraz z dokumentami oraz opracowaniami pisemnymi należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko trenera gimnastyki sportowej mężczyzn KS AZS AWFiS Gdańsk” do dn. 30 kwietnia 2022 r. godz. 16:00 do siedziby KS AZS AWFiS Gdańsku lub w formie elektronicznej na adres mailowy gimnastyka@azsawfis.pl. Oferty powinny szczegółowo odnosić się do przedstawionych wymagań.

Warunki szczegółowe:

Cele podstawowe:

Trener odpowiedzialny będzie za kreowanie i realizację szkolenia sportowego gimnastyki sportowej mężczyzn w kategorii junior/senior w celu podniesienia poziomu sportowego umożliwiającego uzyskiwanie znaczących wyników sportowych w szczególności na arenie krajowej. Cele podstawowe realizowane będą w oparciu o strategię sekcji gimnastycznej KS AZS AWFiS Gdańsk.

Zakres współpracy:

Trener realizuje postawione przed nim cele zadania szkoleniowe. Osoba nadzorującą proces szkolenia jest kierownik sekcji gimnastycznej KS AZS AWFiS Gdańsk.

Trener jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji szkolonej grupy oraz składanie dokumentów administracyjnych związanych z procesem szkolenia sportowego w KS AZS AWFiS Gdańsk.

Główne obowiązki:

W zakresie zadań szkoleniowych:

 1. przygotowywanie programów w zakresie działalności grupy szkoleniowej, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 2. regularna współpraca z kierownikiem sekcji, trenerem koordynatorem i trenerami klubowymi,
 3. prowadzenie działań na rzecz identyfikacji utalentowanych zawodników oraz modelowania ich procesu szkoleniowego,
 4. monitoring i ocena procesu treningowego, dokonywanie ocen aktualnego stanu wytrenowania i poziomu sportowego zawodników,
 5. współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie innowacyjności procesu szkolenia sportowego,
 6. udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez KS AZS AWFiS w charakterze prelegenta

w zakresie administracyjnym:

 1. terminowe przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów dotyczących szkolenia sportowego w sekcji gimnastycznej KS AZS AWFiS Gdańsk,
 2. prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu treningowego w zakresie jego planowania i realizacji,
 3. współpraca z trenerami klubowymi i kadry narodowej,
 4. nadzorowanie przydzielonego sprzętu sportowego użytkowanego przez siebie i zawodników.

Wynagrodzenie

Za swoją pracę Trener otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

 1. 2 000 zł brutto w 3-miesięcznym okresie próbnym (ok 21h pracy w tygodniu + wyjazdy),
 2. po okresie próbnym wynagrodzenie dopasowane do ilości dni szkolenia, ale nie wyższe niż 3 000 zł brutto,
 3. możliwe jest podniesienie wynagrodzenia w przypadku uzyskania znaczących wyników sportowych.

Procedura i przebieg rozstrzygania ofert:

 • komisja wytypowana przez Dyrektora klubu rozpatrzy nadesłane oferty,
 • komisja przed ogłoszeniem wyników może skontaktować się z wybranymi kandydatami na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne,
 • komisja, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może odrzucić wszystkie oferty,
 • ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez kontakt bezpośredni z kandydatami,
 • ogłoszenie wyników planowane jest nie później niż do dnia 07 maja 2022 r.

KS AZS AWFiS Gdańsk zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich złożonych ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji dotyczącej oferty można uzyskać przesyłając wiadomość na adres gimnastyka@azsawfis.pl