Zapytanie ofertowe na realizację usługi

Autor: azs-admin | 6/23/2020
Powrót
Zapytanie ofertowe na realizację usługi

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. Audyt oraz badanie sprawozdania finansowego

Audyt działalności Klubu dotyczył będzie prawidłowości realizacji celów statutowych oraz sporządzenie z niego oceny. Audyt ma dotyczyć w szczególności:

 • oceny prawidłowości sposobu dokonywania wydatków
 • przestrzegania przepisów prawa,
 • prawidłowości realizacji zadań zawartych w statucie

Badanie sprawozdania finansowego dotyczy w szczególności:

 • Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2018 r. oraz 01.01 – 31.12.2019r., którego celem jest sporządzenie sprawozdania z badania       o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy KSAZS AWFiS
 • Badanie będzie obejmować sprawdzenie oraz analizę dokumentacji, w tym wszelkich umów i innych dokumentów, które stały się podstawą informacji  zawartych w sprawozdaniu finansowym, a także poprawność zastosowanych przez KS AZS AWFiS zasad rachunkowości.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz uprawnienia do przeprowadzania audytu.
 2. Wykaz podmiotów badanych w czasie ostatnich 3 lat.
 3. Cenę brutto w złotych za przeprowadzenie badania uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent.
 4. Określenie harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego oraz czasu trwania badania.
 5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu audytu lub kontroli organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) będzie brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert.

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz
z adnotacją „Oferta na przeprowadzenie audytu i badanie sprawozdania finansowego”.

Ofertę należy złożyć w dniach 25-30.06.2020 r. w sekretariacie Klubu, 80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 29, w godzinach 9.00 –  13.30.

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
 3. Z oferentem, który zaproponuje odpowiednio najkorzystniejsze warunki zostanie podpisana umowa.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
 6. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Klubu z tytułu przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 7. Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 9. Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.
 10. Oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Rewizyjna.