Klauzula Informacyjna

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu działając z poszanowaniem państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Klub Sportowy AZS AWFiS z siedzibą w Gdańsku 80-336, ul. Czyżewskiego 29 tel. 58 552 47 21, mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w KS AZS AWFiS stanowi:

Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.

  • W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku realizacji programów ogólnopolskich lub wojewódzkich KS AZS AWFiS jest podmiotem przetwarzającym. KS AZS AWFiS wypełnia swoje obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną KS AZS AWFiS. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd KS AZS AWFiS

Archiwa